Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Uğur Dündar


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 22.04.16, 10:07   #1
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 8930
Mesajlar: 31,116
Ettiği Teşekkür: 105469
Aldığı Teşekkür: 162898
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Mustafa Kemal, İşgal Altındayken Bile 23 Nisan’ı Kutlamıştı! | Uğur DündarMustafa Kemal, işgal altındayken bile 23 Nisan’ı

Te­rö­rü ve şe­hit­le­ri­mi­zi ge­rek­çe gös­te­re­rek 23 Ni­san kut­la­ma­la­rı­nı ip­tal et­mek­te­ki asıl amaç or­ta­da:
Bel­lek kay­bı ya­ra­tıp, zi­hin­ler­den 1923’ü, ya­ni Ata­tür­k’­ün la­ik Cum­hu­ri­ye­tiy­le il­gi­li tüm iz­le­ri sil­mek!..
Böy­le­ce ken­di Cum­hu­ri­yet­le­ri için ge­re­ken ze­mi­ni oluş­tur­mak!..
He­sap bu!..

* * *

Ba­kın sev­gi­li okur­la­rım;
Mus­ta­fa Ke­mal bir il­ke im­za ata­rak, va­tan top­rak­la­rı em­per­ya­list­ler­ce iş­gal edil­miş­ken, Yu­nan or­du­su Po­lat­lı ön­le­ri­ne gel­miş­ken ve ül­ke ya­ban­cı kış­kırt­ma­sıy­la baş­la­yan iç ayak­lan­ma­lar­la kay­nı­yor­ken 1921’de 23 Ni­sa­n’­ı kut­la­mış­tı.
Hem de Ha­ki­mi­yet-i Mil­li­ye ve Ço­cuk Bay­ra­mı ola­rak!
Be­de­ni­ni yur­du­na si­per eden ça­ğı­nın en pı­rıl­tı­lı de­ha­sı­nın, ül­ke­yi be­la­dan be­la­ya sü­rük­le­yen gü­nü­mü­zün çok bil­miş­le­ri (!) ka­dar ak­lı yok muy­du?
Ge­çi­niz efen­dim, ge­çi­niz!..

* * *

On­lar Ata­tür­k’­ten, eser­le­rin­den, ema­net­le­rin­den, de­ha­sın­dan ve ay­dın­lan­ma­dan hiç mi hiç hoş­lan­mı­yor­lar.
Her fır­sat­ta onun aziz ha­tı­ra­sı­na say­gı­sız­lık ya­pa­rak iti­bar­sız­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı ve unut­tu­ra­cak­la­rı­nı sa­nı­yor­lar.
Bu ne­den­le ya­lan, yan­lış, if­ti­ra de­me­den akıl­la­rı­na ne ge­lir­se sal­lı­yor­lar!..
Ay­yaş ol­du­ğu­nu ve bu ne­den­le si­ro­za ya­ka­la­nıp ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar!..

* * *

Oy­sa ha­ki­kat to­pal­la­ya­rak da ol­sa he­de­fi­ne ula­şı­yor.
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, ge­çen­ler­de kö­şem­de, pa­ra­zi­to­lo­ji ve mik­ro­bi­yo­lo­ji ala­nın­da de­ğer­li ça­lış­ma­la­rı olan Prof. Dr.Gü­len­da­me Say­gı­’nın Ata­tür­k’­ün has­ta­lı­ğı ko­nu­sun­da ta­ri­he ışık tu­ta­cak çok önem­li açık­la­ma­la­rı­nı pay­laş­mış­tım. Prof. Say­gı araş­tır­ma­la­rı­na da­ya­na­rak Bü­yük Ön­der Ata­tür­k’­ün ka­ra­ci­ğer si­ro­zu­nun, Os­man­lı top­rak­la­rı­nı ko­ru­mak için sa­va­şır­ken, Ka­hi­re­’ye ya­ya ola­rak yap­tı­ğı yol­cu­luk sı­ra­sın­da, yı­kan­dı­ğı su­dan kap­tı­ğı pa­ra­zit­ler­den kay­nak­lan­mış ola­bi­le­ce­ği­ni öne sür­müş­tü. (Me­rak­lı­sı için 9 Ni­san 2016, SÖZ­CÜ)
Ge­niş yan­kı ya­ra­tan ya­zı­mı­zın ar­dın­dan, say­gın bi­lim in­san­la­rın­dan Prof. Say­gı­’nın gö­rüş­le­ri­ni doğ­ru­la­yan me­saj­lar al­dım.
Bun­lar­dan bi­ri de Prof. Özer Ozan­ka­ya­’dan ge­len şu mek­tup­tu:
“A­ta­tür­kü­mü­zün has­ta­lı­ğıy­la il­gi­li ya­zı­nı­za te­şek­kür eder­ken, Ata­tür­k’­ün ma­ne­vi kı­zı rah­met­li Sa­bi­ha Gök­çen ile 1998 yı­lın­da yap­tı­ğım bir gö­rüş­me­de Sa­yın Prof. Dr. Gü­len­da­me Say­gı­’nın de­ğer­len­dir­me­si­ni doğ­ru­la­yan bir bil­gi edin­di­ği­mi si­zin­le pay­laş­mak is­te­rim.
Eşim Fi­liz Ozan­ka­ya­’nın TRT adı­na ya­pım­cı-yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı CUM­HU­Rİ­YET ÇI­NA­RI bel­ge­se­li kap­sa­mın­da Sa­yın Sa­bi­ha Gök­çen ile evin­de yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­yi bi­tir­dik­ten son­ra, ken­di­si­ne özel ola­rak, Ata­tür­k’­ün has­ta­lı­ğı üze­ri­ne, ken­dim bir he­kim ol­ma­dı­ğım hal­de Sa­yın Prof. Dr. Say­gı­’nın da dü­şün­dü­ğü so­ru­yu yö­nelt­tim:
“Sa­yın Gök­çen, Ata­tür­k’­ün ne­den­siz bu­run ka­na­ma­la­rı, ka­rın böl­ge­si ka­şın­tı­la­rı, si­ro­zun ti­pik be­lir­ti­le­ri ol­ma­sı­na kar­şın Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sağ­lık Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ne­ş’­et Ömer ve ar­ka­daş­la­rı­nın has­ta­lı­ğı bir yı­lı aş­kın sü­rey­le ka­ra­ci­ğer yö­nün­den hiç in­ce­le­me­me­le­ri ve böy­le­ce si­ro­zun iler­le­me­si şa­şır­tı­cı de­ğil mi?”
Rah­met­li Sa­bi­ha Gök­çen Ha­nı­me­fen­di, yük­sek er­dem­li­li­ği­nin el­ver­di­ği öl­çü­de şu kı­sa ya­nı­tı ver­mek­le ye­tin­di: “Sa­yın Ozan­ka­ya, ben Prof. Dr. Ne­ş’­et Ömer Be­y’­e çok kır­gı­nım.”
Ata­tür­k’­ün ken­di­si­nin de he­kim­le­ri­ne, ıs­rar­la, “Ben si­ze has­ta­lı­ğı­mın iç­ki­den ol­ma­dı­ğı­nı is­bat ede­ce­ğim!” de­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.”

* * *

De­ğer­li bi­lim in­sa­nı Prof. Ozan­ka­ya­’nın da ışık tut­tu­ğu bu ger­çek­ler or­ta­day­ken, Bü­yük Ön­de­ri­miz Ata­türk ve Cum­hu­ri­ye­ti kur­du­ğu aziz si­lah ar­ka­da­şı İs­met İnö­nü­’ye “i­ki ay­ya­ş” de­me­nin, ta­rih önün­de hiç­bir öne­mi ola­maz.
Ama ulu­sal kah­ra­man­la­rı­na bu say­gı­sız­lı­ğı ya­pan­lar, dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da sa­yı­la­rı çığ gi­bi ar­tan ka­ri­ka­tür­le­re ve hi­civ prog­ram­la­rı­na ko­nu olur­lar!
__________________
Canan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
3 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 22.04.16, 15:48   #2
Uzman Üye

nurideniz34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2016
Konular: 707
Mesajlar: 3,513
Ettiği Teşekkür: 54783
Aldığı Teşekkür: 8461
Rep Derecesi : nurideniz34 isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: Suspus
Thumbs up Cevap: Mustafa Kemal, İşgal Altındayken Bile 23 Nisan’ı Kutlamıştı! | Uğur

Ugur Dündar..Her zamanki gibi...
Ancak yarın biz Kadıköy de 23.Nisan'ımızı sabahtan itibaren kutlayacağız...
Binamızın ön tarafına da Dev bayrağımızı bu akşamdan itibaren asıyorum..
__________________
....................................
nurideniz34 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz nurideniz34'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
altındayken, bile, dündar, işgal, kemal, kutlamıştı, mustafa, nisan’ı, uğur, İşgal


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 07:04.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.