Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/)
-   Ülkemiz Grup ve Müzik Adamları (http://www.forumgercek.com/ulkemiz-grup-ve-muzik-adamlari/)
-   -   Hacı Arif Bey (1831-1885) (http://www.forumgercek.com/ulkemiz-grup-ve-muzik-adamlari/75647-haci-arif-bey-1831-1885-a.html)

Canan 17.06.11 02:27

Hacı Arif Bey (1831-1885)
 


Hacı Ârif Bey, 1831 yılı sonlarında İstanbul’ un Eyüb Sultan semtinde doğdu.Asıl adı Mehmed Ârif’ dir.

Mütevâzı bir âilenin çocuğuydu. Babası Ebûbekir Efendi, Eyüb Mahkemesi kâtiblerindendi.
Hacı Ârif Bey daha çok küçük yaşlarda iken sesinin güzelliği ve mûsikî kaabiliyeti ile oturdukları semtte ün yapmış, mahalle mektebinde ‘’ ilâhîcibaşı’’ seçilmişti.

Bu sıralarda aynı semtte oturan gençlerden biri olan, geleceğin büyük Zekâî Dede’ sinden şarkı ve ilâhîler öğreniyordu.

Zekâî Dede onu kendi hocası yine bir başka Eyüb’ lü, Mehmed Bey’e götürdü. Eyyûbî Mehmed Bey, küçük Ârif’i çok beğenerek öğrenciliğe kabûl etti ve klâsik fasıllar meşk etmeye başladı. Ârif Bey, yüksek kaabiliyeti ve olağanüstü hâfızası ile çok çabuk öğreniyor, öğrendiklerini aslâ unutmuyordu. Bu arada Eyyûbî Mehmed Bey tarafından devrin en büyük mûsikî üstâdı, her iki hocasının da hocaları Hammâmîzâde İsmâil Dede’ ye götürülmüş, onun da iltifâtlarına mazhâr olmuştu.

Eyyûbî Mehmed Bey, Ârif Bey’ le çok ilgileniyordu. Henüz 13 yaşında iken onu ‘’ Bâb-ı Seraskerî ’’ , yani devrin Savunma Bakanlığı’ nın bir dâiresinde kâtibliğe aldırmış; bir yandan memûriyetine devâm ederken, diğer yandan Müzika-i Hümâyûn’a öğrenci olarak devâmını sağlamıştı. Hacı Ârif Bey, Müzika-i Hümâyûn’ a girmekle hem Hâşim Bey’ den istifâde etmek imkânı bulmuş, hem de saraya ilk adımını atmış oldu.

Çok geçmeden sesinin güzelliğini haber alan Sultan Abdülmecîd, onu huzûra dâvet etti. Olağanüstü güzel sesi, güzel yüzü, kıvrak zekâsı, terbiye ve nezâketi ile pâdişahı etkilemişti. Sultan, onun hemen ‘’ mâbeynci ‘’ olarak saraya alınmasını emretti. Mâbeyncilik, pâdişah ile hükûmet arasındaki ilişkileri düzenleyen yüksek îtibârlı ve dolgun maaşlı bir görevdi. Hacı Ârif Bey bu göreve getirildiği zaman 19 yaşındaydı.

Kısa bir süre sonra besteleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Eserlerinde duygulu, ince ve asîl üslûbunun yanı sıra, makam ve geçkilere hâkimiyeti ile melodinin sözlere olağanüstü uygunluğu hemen göze çarpıyordu.

Hacı Ârif Bey, saraya girdikten kısa bir süre sonra Pâdişah’ ın emriyle Harem-i Hümâyûn’ daki câriyelere mûsikî dersi vermeye başladı. Böylece hayâtının hiç dinmeyecek fırtınalı günleri de başlamış oldu.

Sarayda hemen herkesin gözdesi olan bu yakışıklı genç, sesten dantelalarla örülü gönlünü bir câriyeye kaptırmıştı. Olağanüstü güzel gözlerinden dolayı Pâdişah tarafından Çeşm-i Dilber adı verilen bu Çerkes güzelinin aşkıyla Ârif Bey, gün be gün bir meş’ale gibi yanıyor, alevler seslere dönüşüp, dudaklarından dökülüyordu...
Hacı Ârif Bey, Çeşm-i Dilber’ in aşkıyla tutuştuğu günlerde Kürdîlihicazkâr adında yeni bir makam terkîb etmişti. Bugün dahî en çok sevilen ve kullanılan makamlarımızdan olan Kürdîlihicazkâr’ ın ilk eserinin sözleri Es’ad Efendi’ ye aittir:
Geçti zahm-ı tîr-i hicrin, tâ dil-i nâşâdıma,
Merhamet ey gamze-i câdû, yetiş imdâdıma,
Öyle bî-hûş eyledin âzâr ile kim tâbımı,
Gelmez oldu bir dahî lûtf-u kelâmın yâdıma,
Meclis-i ehl-i sühande yek kalemdir bu gazel,
Es’ad’ a söz var mı hüsn ü tâb-ı istidâdıma.

http://g1204.hizliresim.com/w/m/4n8ss.gif


Hacı Ârif Bey’ in Çeşm-i Dilber’ e olan ilgisi Sultan Abdülmecîd’ in kulağına kadar gitmişti. Sultan, kendi hanımı olmaya hazırlanan bu kızın Ârif Bey’ le hemen evlendirilmesini istedi. Zengin bir çeyizle onu gelin ederken, Hacı Ârif Bey’ e bir konak ve 60 altın gibi yüksek bir maaş ihsan edip, saraydan çıkarttı.

Hacı Ârif Bey murâdına ermişti ama maalesef Çeşm-i Dilber onu sevmiyordu.
Henüz iki yıl dolmamışken iki de çocuk dünyâya getiren Çeşm-i Dilber, onu terk ederek başka biriyle kaçtı. Hacı Ârif Bey, Çeşm-i Dilber’ i hâlâ çok seviyor, terk edilişi bir türlü kabûllenemiyordu.

Hacı Ârif Bey’ in düştüğü duruma çok üzülen Sultan Abdülmecîd, onu affederek yeniden saraydaki görevine getirdi. Herkes onun saraya dönüşüne çok sevinmişti ki Ârif Bey’ in hassas gönlü yine câriyelerden birine, Zülf-i Nigâr’ e düştü. Zülf-i Nigâr da Hacı Ârif Bey’ i çok seviyordu. Pâdişah bir kez daha, skandal çıkmasına izin vermeden Ârif Bey’ i saraydan uzaklaştırarak Zülf-i Nigâr’ la evlendirdi.

Bu evlilik her ikisi için de çok mutlu başlamıştı. Fakat mutluluk uzun sürmedi. Çünkü Zülf-i Nigâr Hanım, devrin çâresi henüz bulunamamış en korkunç hastalığına, vereme yakalanmıştı. Günden güne sararıp, soluyor; âdetâ bir mum gibi eriyordu.

Zülf-i Nigâr Hanım’ ın çâresiz hastalığı ilerledikçe Hacı Ârif Bey’ i de çâresiz acılara boğuyordu. Sözleri Nâmık Kemâl’ e ait olan meşhûr Segâh Şarkı’ sını bu dönemde bestelemiştir:Olmaz ilâc, sîne-i sâd-pâreme,
Çâre bulunmaz bilirim, yâreme,
Baksa tabîbân-ı cihân, çâreme,
Çâre bulunmaz bilirim, yâreme.
http://g1204.hizliresim.com/w/m/4n8lu.gif

Zülf-i Nigâr Hanım gittikçe ağırlaşıyordu. Derin inleyişlerle gece gündüz uyuyor, bir çâre uman bakışlarla Ârif Bey’ e bakıyordu. Ârif Bey’ in çırpınışları fayda etmedi. Tam mutluluğu yakalamışken bu kez de sevdiği, çâresiz bir hastalığın pençesine düşmüştü. Târifsiz acılar içindeydi...
Kısa bir süre sonra Zülf-i Nigâr Hanım geride Hacı Ârif Bey’ i ve kısacık evliliğinde dünyâya getirdiği çocuğunu bırakarak, bir daha uyanmamak üzere gözlerini kapadı.

Sözleri Recâîzâde Mahmud Ekrem Efendi’ ye ait olan Hacı Ârif Bey’ in Zülf-i Nigâr Hanım’ a mersiye olarak yazdığı Sabâ Şarkı’ sı bu acıyı ifâde etmektedir...


http://g1204.hizliresim.com/w/m/4n8ss.gif
Nigâh-ı mestine cânlar dayanmaz,
Uyanmaz uykudan cânân, uyanmaz,
Bu nâz ü işveden aslâ usanmaz,
Sabah olduğuna gûyâ, inanmaz,
Uyanmaz uykudan cânân, uyanmaz.


http://g1204.hizliresim.com/w/m/4n8ss.gif
Hacı Ârif Bey, Zülf-i Nigâr Hanım’ ın ölümü ile bir kez daha acılara boğuldu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Sultan Abdülmecîd de öldü. Yerine tahta geçen Sultan Abdülazîz, Ârif Bey’ i şehzâdeliğinden beri tanıyor, çok seviyor ve durumuna üzülüyordu. Onu bir kez daha saraydaki eski görevine iade etti. Ancak çok uzun bir süre geçmeden Ârif Bey’ in söz dinlemez gönlü, bu kez de Pertevniyâl Vâlide Sultan’ ın nedîmelerinden Nigârnik Kalfa’ ya düştü. Vâlide Sultan, Hacı Ârif Bey’ i çok sevdiği için bu evliliğe yardım etti, evlendiler. Ârif Bey, kötü anılarla dolu konağını satıp, bir çiftlik alarak yerleşti.

Ancak geçirdiği kötü günler onu ziyâdesiyle üzmüş, sinirli ve kaprisli bir insan hâline getirmişti. Çevresindeki herkesi kırıyordu. Bu sebepten saraydan bir kez daha uzaklaştırılınca iyice hırçınlaştı. Artık sağlığı da bozulmuştu. Tesellîyi evinde üçüncü eşi Nigârnik Hanım’ da buluyordu.

Bu dönemde bestelediği Kürdîlihicazkâr Şarkı’ nın kendisine ait olan sözleri onun acılarla, hüzünlerle ama sevdâlarla dolu hayâtını ve Nigârnik Hanım’ a duyduğu sevgiyi anlatır:

Ârif ’ em, ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem,
Senden ey şûh-i cihân, ölsem ferâgat eylemem,
Sûz-i hicrinle yanar, ağlar, nedâmet eylemem,
Senden ey şûh-i cihân, ölsem ferâgat eylemem.
http://g1204.hizliresim.com/w/m/4n8lu.gif


Hacı Ârif Bey’ in güzel seslerle ve ince duyuşlarla dolu kâlbi, çektiği acılara daha fazla dayanamadı. O artık bir kâlp hastasıydı. İyiden iyiye karamsarlığa kapılmış, âdetâ hayâta küsmüştü.

28 Hazîran 1885 günü, henüz 54 yaşında iken, oğlu Cemîl’ in kollarında hayâta gözlerini yumdu. Son eseri ölmeden birkaç gün evvel bestelediği, sözleri Hikmet Bey’ e ait olan Kürdîlihicazkâr makâmındaki şarkısıdır:


http://g1204.hizliresim.com/w/m/4n8ss.gif
Gurûb etti güneş, dünyâ karardı,
Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı,
Felek de böyle mâtemler arardı,
Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı.

http://g1204.hizliresim.com/w/m/4n8ss.gifhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif Olmaz ilâç sine-i sad pâremehttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifBakmiyor çesm-i siyah feryâdehttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifVücud ikliminin sultani sensinhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifMeyhanemi bu, bezm-i tarahhane-i cem mihttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifÇekme elem-i derdini bu dehr-i fenaninhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifDeva yokmus neden bimari askahttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifGeçti zahm-i tîri hicrin ta dil-i nasadimahttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifltimas etmeye yâre varinizhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifGözümden gitmiyor bir dem hayalinhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifKanlar döküyor derdin ile dide-i giryanhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifHâtirimdan çikmaz asla ahd u peymânin seninhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifSayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhûhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifGurub etti günes dünya karardihttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifÇözülme zülfüme ey dil rüba, dil baglayanlardan
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifBen buy-i vefa bekler iken sûy-i çemendehttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifHumari yok bozulmaz meclis-i meyhane-i askinhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifTasdî edeyim yari biraz da sühanimlehttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifBir halet ile süzdü yine çesmini dildarhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifEsti nesîm-i nevbahar açildi güller suhh demhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifMükedder derd-i pey-der peyle simdihttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifKurdu meclis, âsikan meyhanedehttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifBülbül yetisir bagrimi hûn etti figaninhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifNigâh-i mestine canlar dayanmazhttp://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gif
http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.gifZahir-i hale bakip etme dahil bir ferdi http://c1204.hizliresim.com/w/n/4nfuw.giftufan2006 17.06.11 12:17

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
konu güzel ama uzun, tarihe merakım vardır,

parça parça okuyacağım söz.

paylaşım için teşekkürler canan.

Canan 17.06.11 17:08

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
Okumaya deger Tufan:)

Banemin 17.06.11 19:00

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
Hacı Arif madeni sarayda bulmuş. Boşta kaldıkça gidip bir cariye kapmış kendine...:honks:

Şarkı zaten güzeldi ama söyleyen ayrı bir güzellik katmış...

Bir de kim olduğunu bilseydik...:kapris:


Teşekkürler Canan...

LaLe 17.06.11 19:04

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
Kısmetinin her türlüsü saraydanmış Hacı Arif'in:smiley:


Fonda çalan şarkıyı birkaç kere dinledim, çok güzel.

Güfte Namık Kemal'e aitmiş ve Atatürk'ün sevdiği bir şarkıymış.Teşekkürler Canan, ellerine sağlık.

Canan 17.06.11 19:26

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
Alıntı:

Orjinal Mesaj Sahibi Banemin (Mesaj 400833)
Hacı Arif madeni sarayda bulmuş. Boşta kaldıkça gidip bir cariye kapmış kendine...:honks:

Şarkı zaten güzeldi ama söyleyen ayrı bir güzellik katmış...

Bir de kim olduğunu bilseydik...:kapris:


Teşekkürler Canan...Pardon, sarkiyi söyleyeni yazmaliydim Banemin. TRT ses sanatkarlarindan Tugce Becerikli söylüyor
:)

Alıntı:

Orjinal Mesaj Sahibi LaLe (Mesaj 400834)
Kısmetinin her türlüsü saraydanmış Hacı Arif'in:smiley:


Fonda çalan şarkıyı birkaç kere dinledim, çok güzel.

Güfte Namık Kemal'e aitmiş ve Atatürk'ün sevdiği bir şarkıymış.Teşekkürler Canan, ellerine sağlık.Sarkiyi ezelden beri cok severim LaLe. Hac Arif Beyi foruma eklemek de oradan aklima geldi zaten sizlere de dinletmek babindan
:)

Banemin 17.06.11 19:52

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
Canan çok yavaşsın...:smiley:

Ben videosunu bile seyrettim.

Şarkıyı çok sık dinlerdim ama bu şarkıcıyla tanışmam yeni oldu...

Teşekkürler tekrar...:img-hi:

Canan 17.06.11 21:07

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
"Bir de kim oldugunu bilseydik :kapris:" deyip de, cevabini beklemediysen suc benim mi ? :kiki:

Canan 19.06.11 23:47

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
Ya...bu konuyu hortlatmak geldi icimden. Istedim ki bu sarkiyi dinlemeyenler de dinlesin.:)

ReaL 20.06.11 00:47

Cevap: Hacı Arif Bey (1831-1885)
 
Ellerine sağlık, teşekkürler Canan.. :zgd:

İyiki de hortlatmışsın...

Fasılların vazgeçilmez şarkısı... Mükemmel derecede güzel...

* * *

Amatör olarak bizlerde iyi söyleriz, hatta çıkışları, yüksek perdeden daha iyi söyleriz.. :kapris:


WEZ Format +3. Şuan Saat: 08:01.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2018 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker