Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi

Ülkemiz ve Dünya Gündemi Ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelere dair haberler


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 19.09.15, 07:21   #1
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Terör Örgütüne Başka Ne Verdiniz?


CHP’li Muharrem İnce, iktidarın tutarsızlıklarını SÖZCܒye değerlendirdi.

CHP’nin Yalova vekil adayı yeniden Muharrem İnce oldu.

Genelkurmay Başkanı’nı sanık PKK’yı da tanık yapanlar şimdi teröre karşı miting düzenliyor!

Bu noktada terörü görmeyenler ­yargıyı hükümetin sopası haline getirenler, kendilerine muhalif olan herkesi terörist zannedenler, bir araya gelecek. Hiç inandırıcı değil…

Terör örgütüne ­başka ne verdiniz? Açıklanmasından korkuyorlar Başkanlık pazarlığı mı, Öcalan’ın salıverilme pazarlığı mı? Belli değil ama her gün şehit veriyoruz…

CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce ge­nel se­çim­ler son­ra­sı Tür­ki­ye­’de ar­tan te­rör olay­la­rı ve ga­ze­te­le­re açı­lan te­rör so­ruş­tur­ma­la­rı üze­ri­ne SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si­’ne çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı.

CHP’­nin siv­ri dil­li ve­ki­li İn­ce, ken­di­si ve De­niz Bay­ka­l’­ın aday­lı­ğı ko­nu­sun­da ba­zı ga­ze­te­ler­de çı­kan ha­ber­le­rin asıl­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di. CHP’­nin ka­rış­tı­rıl­mak is­ten­di­ği­ni an­la­tan İn­ce id­di­alar­la il­gi­li içi­ni şöy­le dök­tü:

‘BA­SI­NA YA­PI­LAN­LA­RI GÖ­RÜ­YO­RU­Z’

Yan­daş ga­ze­te­de çı­kan bir ha­be­ri sav­cı cid­di­ye alı­yor ve so­ruş­tur­ma açı­yor. Yi­ne bu­gün yan­daş bir ga­ze­te­de baş­sav­cı açık­la­ma ya­pı­yor, ‘O kö­şe ya­zar­la­rı­nı ça­ğı­ra­ca­ğım ifa­de­le­ri­ni ala­ca­ğı­m’ di­yor. SÖZ­CÜ ve Hür­ri­ye­t’­e ya­pı­lan­la­rı gö­rü­yo­ruz. He­pi­mi­zin göz­le­ri önün­de olu­yor. Bu çö­züm sü­re­cin­de Tür­ki­ye­’de PKK’­nın si­lah­lan­ma­sı­na göz yu­man va­li­le­re, bun­la­rı gör­me­yen gör­me­mez­lik­ten ge­len baş­ba­ka­na so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı la­zım.

Şe­hit ce­na­ze­sin­de eli­ni şe­hit ta­bu­tu­na ko­yup mik­ro­fo­nu alan da bun­lar, şe­hi­din ai­le­si­ne, şe­hit ha­be­ri­ni ka­me­ra­lar eş­li­ğin­de ve­ren de bun­la­rın bü­rok­ra­tı. Tür­ki­ye­’de ‘Ö­ca­lan Tür­ki­ye­’nin önü­nü açı­yo­r’ di­yen­le­re, te­rö­rü az­dı­ran­la­ra so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı la­zım. Te­rör­le mü­za­ke­re eden­le­re so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı şart. Os­lo­’da pa­zar­lık ya­pan­la­ra, Os­lo­’da CHP’­yi te­rör ör­gü­tü­ne şi­ka­yet eden­le­re so­ruş­tur­ma aç­mak ge­re­kir.

‘MU­HA­LİF OLAN­LAR TE­RÖ­RİS­T’

2002 se­ne­sin­de te­rör sı­fır nok­ta­sın­day­dı. Bu­gün her gün şe­hit ha­be­ri alı­yo­ruz. Öca­la­n’­la açı­lım ya­pan­lar bu iş­le­ri çö­ze­mez­ler. Ha­bu­r’­da te­rö­rist kar­şı­la­ma tö­ren­le­ri dü­zen­le­yen­ler, ça­dır mah­ke­me­si ku­ran­lar, dev­le­tin iti­ba­rı­nı ayak­lar al­tı­na alan­lar, mu­ha­le­fe­ti te­rör ko­nu­sun­da yan­lış yap­mak­la suç­lu­yor. PKK’­nın ta­nık­lı­ğın­da Ge­nel Kur­may Baş­ka­nı­’nı yar­gı­la­dı­lar. PKK ta­nık­tı, Ge­nel Kur­may Baş­ka­nı sa­nık ol­du. Bu nok­ta­da te­rö­rü gör­me­yen­ler, yar­gı­yı ik­ti­da­rın so­pa­sı ha­li­ne ge­ti­ren­ler, ken­di­le­ri­ne mu­ha­lif olan her­ke­si te­rö­rist zan­ne­den­ler şim­di mi­ting dü­zen­li­yor. Bun­lar hiç inan­dı­rı­cı de­ğil.

‘Bİ­AT KÜL­TÜ­RÜN­DEN GELMEDİM’

Par­ti­mi eleş­tir­dim ve Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nım Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­da da bun­dan ra­hat­sız ol­du­ğu işa­re­ti al­ma­dım. Ken­diy­le is­te­di­ğim za­man gö­rü­şe­bi­li­yo­rum. Hat­ta da­ha dün gö­rüş­tüm. Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev yap­mış bir ge­ne­ral­le uzun bir soh­be­tim var­dı. Aka­de­mis­yen­ler de var­dı, bu ko­nu­da duy­duk­la­rı­mı öğ­ren­dik­le­ri­mi ken­di­siy­le uzun bir te­le­fon gö­rüş­me­sin­de ak­tar­dım. Hiç­bir za­man di­ya­lo­ğum kop­ma­dı. Ben dev­rim­ci bir ada­mım. Ben eleş­ti­ri, öz eleş­ti­ri me­ka­niz­ma­sı­nı bi­len bi­ri­si­yim. Ben bu öğ­re­ti­nin ço­cu­ğu­yum. Bi­at kül­tü­rün­den gel­mi­yo­rum.

Ben bu par­ti­ye mil­let­ve­ki­li ol­mak için gel­me­dim. 15 ya­şın­da 79 ara se­çim­le­rin­de par­ti­nin adı­nı du­var­la­ra ya­za­rak gel­dim. Her­ke­si eleş­tir­me hak­kı­nı ken­dim­de gö­rü­yo­rum be­ni de eleş­tir­sin­ler. As­la ha­ka­ret et­mem ve par­ti­mi zor du­rum­da bı­ra­ka­cak laf­lar et­mem. Etmedim de zaten.


‘CH­P’­Yİ KA­RIŞ­TIR­MAK İS­Tİ­YOR­LA­R’

Se­çim­ler­de aday­lı­ğım ko­nu­sun­da­ki ha­ber­ler yan­daş med­ya­nın uy­dur­du­ğu şey­ler. As­la par­ti yö­ne­ti­ci­le­rin­den böy­le bir ha­ber al­ma­dım. Tam ter­si­ne Ör­güt­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­ka­nım be­ni ara­dı ‘Ya­lo­va­’da bi­rin­ci sı­ra­da sen­si­n’ de­di ve ikin­ci sı­ra­ya ki­mi is­te­di­ği­mi sor­du.

Sa­yın Ge­nel Baş­ka­n’­la bi­re­ bir ko­nuş­tum ba­na Ya­lo­va­’dan de­vam et­me­mi is­te­di, sı­kın­tı olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du. Yan­daş med­ya CHP’­yi ka­rış­tır­mak is­ti­yor. “Mu­har­rem İn­ce ile De­niz Bay­ka­l’­ın lis­te­ye is­mi ko­nul­ma­ya­ca­k” ha­be­ri­ni ya­pı­yorlar. Or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­mak is­ti­yor­lar. CHP, Tür­ki­ye­’de­ki si­ya­si par­ti­le­rin için­de en iyi­si­dir. “Be­nim par­tim­de tam bir de­mok­ra­si var, her şey öz­gür­lük or­ta­mın­da yü­rü­yo­r” id­di­asın­da bu­lun­mu­yo­rum. Ama 2015 Tür­ki­ye­’sin­de en de­mok­rat ve öz­gür­lük­çü par­ti yi­ne CHP’­dir. Bu­nu yü­re­ği­min bü­tün saf­lı­ğıy­la ve ina­na­rak söy­lü­yo­rum. Ek­sik­le­ri­miz var mı, ta­bi ki var­dır. Ben bu eleş­ti­ri­le­ri­mi za­ten par­tim da­ha iyi ol­sun, Ba­tı­lı bir par­ti ol­sun di­ye ya­pı­yo­rum. Ben doğ­ru­la­rı söy­le­me­ye de­vam ede­ce­ğim, alı­nan­lar alı­na­bi­lir bun­lar­dan.

‘NE SÖZ VER­Dİ­LER BİL­Mİ­YO­RU­Z’

Te­rör ör­gü­tü­nün is­te­ği üze­ri­ne va­li, kay­ma­kam gö­rev­den al­dı­lar. On­la­rın si­lah­lan­ma­sı­nı gör­mez­den gel­di­ler. Ta­nım­la­ma­yı doğ­ru düz­gün yap­ma­dı­lar. Sü­re­cin adı­nı Kürt açı­lı­mı, de­mok­ra­tik açı­lım, mil­li bir­lik pro­je­si, ba­rış sü­re­ci ve çö­züm sü­re­ci gi­bi da­ha adı­nı bi­le ko­ya­ma­dı­lar. Giz­li an­gaj­man­la­ra gir­di­ler, ka­mu­oyun­dan sak­la­dı­lar ne söz ver­di­ler bi­le­mi­yo­ruz.

“Ö­ca­la­n’­a 12 ka­nal­lı bir te­le­viz­yon, jim­nas­tik sa­at­le­ri­ni art­ır­mak, dost­la­rıy­la soh­bet sa­at­le­ri­ni art­ır­mak kar­şı­lı­ğın­da çöz­dü­k” di­ye an­lat­tı­lar. Biz­ de de­dik ki bu ka­dar ba­sit de­ğil. Bun­la­rı ve­re­rek bu so­ru­nu çö­ze­mez­si­niz. Siz baş­ka ne ver­di­niz te­rör ör­gü­tü­ne? Bun­la­rın açık­lan­ma­sın­dan kor­ku­yor­lar. Baş­kan­lık pa­zar­lı­ğı mı, Öca­la­n’­ın sa­lı­ve­ril­me pa­zar­lı­ğı­nı mı yap­tı­lar? Bun­la­rın hiçbi­ri­ni bil­mi­yo­ruz. Her gün fa­kir fu­ka­ra ço­cu­ğu­muz ölü­yor. Onun umu­run­da de­ğil. Bun­la­rı eleş­tir­di­ği­miz­de, ‘yan­lış ya­pı­yor­su­nu­z’ de­di­ği­miz­de, ‘kan­dan bes­le­nen­le­r’ de­di­ler bi­ze. ‘A­na­lar ağ­la­sın mı is­ti­yor­su­nu­z’ de­di­ler. “Biz ba­rış ve kar­deş­lik is­ti­yo­ruz ama siz mil­le­ti kan­dı­rı­yor­su­nu­z” de­dik. Ce­ma­at­le iş­bir­li­ği yap­tı ‘ce­ma­at be­ni kan­dır­dı­’ de­di. PKK ile ay­nı ma­sa­ya otur­du ‘PKK be­ni kan­dır­dı­’ de­di.

EN İYİSİ, ŞİD­DET YE­Rİ­NE Mİ­ZAH

Bü­tün dik­ta­tör­ler so­kak­lar­da fa­na­tik ey­lem­ler ya­pıl­ma­sı­nı is­ter. Cam çer­çe­ve in­di­ri­lip si­lah kul­la­nıl­ma­sı­nı is­ter. Ne­den is­ter bi­li­yor mu­su­nuz? Çün­kü dik­ta­tör­le­rin elin­de da­ha bü­yük si­lah­lı güç ol­du­ğu için. On­la­rı da­ha bü­yük bir şid­det­le bas­tı­ra­bi­lir­ler. Oyu­nu­na gel­me­mek la­zım. Şid­det kul­lan­ma­mak la­zım. Şid­de­tin ye­ri­ne mi­za­hı kul­lan­mak la­zım. Tav­si­yem şid­det­ten uzak du­rul­sun. Yü­rü­yün, pro­tes­to edin, bü­tün de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı­zı kul­la­nın ama eli­niz­de si­lah, taş ve so­pa ol­ma­sın.

TÜR­GE­V’­E KİM­LER PA­RA BA­ĞIŞ­LI­YOR?

Olur ol­maz yer­de so­ruş­tur­ma açan sav­cı­la­ra ses­le­ni­yo­rum; Si­zin yü­re­ği­niz var­sa Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın yö­ne­ti­min­de ol­du­ğu TÜR­GE­V’­e kim­ler ta­şın­maz ve na­kit pa­ra ba­ğış­la­dı, bun­la­rı bu­lun. Yi­ne sav­cı­la­ra ses­le­ni­yo­rum; Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu­nun ge­mi­le­ri­nin ban­dı­ra­la­rı­nı bu­lun. Han­gi ül­ke ban­dı­ra­lı bun­lar. Me­rak edi­yo­rum doğ­ru­su. Sav­cı­lar bu­nu me­rak et­mi­yor mu? Tür­ki­ye­’de yar­gı ve hu­kuk Er­do­ğa­n’­ın ik­ti­da­rı­nı per­çin­leş­tir­me ve önü­nü aç­ma üze­ri­ne ku­rul­muş bir oyun­dur. Ga­ze­te­le­re so­ruş­tur­ma açan ve te­rö­rist gi­bi gös­ter­me­ye ça­lı­şan o sav­cı­la­ra şu­nu söy­le­dim: “Bir gün aşa­ğı­da sa­nık­la­rın ol­du­ğu yer­de otu­ra­cak­sı­nı­z.” Ba­na so­ruş­tur­ma aç­tı­lar. Hak­lı çık­tım, sav­cı­lar kaç­tı, be­nim fez­le­ke­le­rim du­ru­yor.

Kaynak
__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
başka, örgütüne, terör, verdiniz


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 07:47.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2018 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.