Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi

Ülkemiz ve Dünya Gündemi Ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelere dair haberler


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 28.09.15, 07:29   #1
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33016
Aldığı Teşekkür: 32074
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Kirayı Millet Ödüyor Geliri Bilal’e Kalıyor


Topbaş, İstanbullu’nun parasıyla tuttuğu 4 binayı TÜRGEV’e verdi.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un değişik semtlerinde 9 bina kiraladı. Bunları belediye meclisinin kararıyla AKP’ye yakın vakıflara devretti. Aslan payını Şişli’de 2, Fatih ve Avcılar’da birer binayla Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV aldı.

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) bay­ram ta­ti­li ne­de­niy­le ey­lül ayı­nın son top­lan­tı­sı­nı bayramdan önceki cu­ma gü­nü yap­tı. Tar­tış­ma­lı dos­ya­la­rın gö­rü­şül­dü­ğü otu­rum­da, yan­daş va­kıf­la­ra ve Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı­’na (TÜR­GEV) yurt tah­sis­le­ri gün­de­me alın­dı. AKP yö­ne­ti­min­de­ki İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si da­ha ön­ce öğ­ren­ci yur­du ola­rak ki­ra­la­dı­ğı 9 bi­na­yı yurt yap­mak üze­re AK­P’­ye ya­kın va­kıf­la­ra tah­sis etti. Bu­na gö­re Şiş­li­’de­ki iki bi­na ile Fa­tih ve Av­cı­la­r’­da ki­ra­la­nan bi­na­lar TÜR­GE­V’­e, Sa­rı­yer ve Üs­kü­da­r’­da 2 bi­na Tür­ki­ye Genç­lik Vak­fı­’na, Mal­te­pe­’de­ki bir bi­na En­sar Vak­fı­’na, yi­ne Fa­ti­h’­te­ki bir bi­na da İs­tan­bul Da­ru­’l Fü­nun İla­hi­yat Vak­fı­’na ve Üs­kür­da­r’­da 1 bi­na Aziz Mah­mud Hü­da­yi Vak­fı­’nın kul­la­nı­mı­na AK­P’­li mec­lis üye­ri­nin oy­la­rıy­la ve­ril­di.

İş­te, Tür­ki­ye­’yi de­rin­den sar­san 17-25 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı sü­re­cin­de is­mi du­yu­lan TÜR­GE­V’­le il­gi­li son bil­gi­ler:

TÜR­GE­V’­İN YURT­LA­RI ÇOK­TAN HA­ZIR­DI

SÖZ­CÜ, son iki yıl­da gay­ri­men­kul zen­gi­ni ha­li­ne ge­len, ka­mu­dan al­dı­ğı yurt­la­rı ise her ge­çen gün ar­tan TÜR­GE­V’­e ‘bay­ram he­di­ye­si­’ gi­bi ve­ri­len 4 bi­na­yı fo­toğ­raf­la­dı. İs­tan­bu­l’­un en de­ğer­li yer­le­rin­den Şiş­li Da­rü­la­ce­ze Cad­de­si Nu­ma­ra 12’de­ki bi­na­nın TÜR­GE­V’­e tah­si­si ka­ğıt üze­rin­de ye­ni ama yurt 1 yıl ön­ce çok­tan fa­ali­ye­te geç­miş du­rum­da. Yi­ne Şiş­li De­re­bo­yu Cad­de­si 114 nu­ma­ra­da­ki bi­na da TÜR­GEV Kız Yur­du ola­rak çok­tan ha­zır­lan­mış. Ye­ni öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci alı­mı­na baş­la­mış. Bu du­rum bi­na­la­rın res­mi­yet­te ye­ni gö­rün­se çok da­ha ön­ce­den TÜR­GE­V’­e ve­ril­di­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor.

AV­CI­LA­R’­DA­Kİ Bİ­NA DE­ĞER­Lİ BİR YER­DE

Öte yan­dan Av­cı­lar E-5 Yan Yo­lu üze­rin­de İBB ta­ra­fın­dan ye­ni ki­ra­la­nan 5 kat­lı iş mer­ke­zi de ko­num ola­rak ol­duk­ça de­ğer­li bir yer­de. TÜR­GEV yur­du ola­cak bi­na da ya­kın­da açı­la­cak. Ay­nı şe­kil­de Fa­tih sı­nır­la­rı için­de­ki İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si­’nin bu­lun­du­ğu Bü­yük Re­şit Pa­şa Cad­de­si Nu­ma­ra 12’de da­ha ön­ce Ka­mu Has­ta­ne­ler Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği ola­rak kul­la­nı­lan bi­na da ar­tık Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın vak­fı TÜR­GE­V’­in kul­la­nı­mı­na ve­ril­di.

“BÜ­YÜK­ŞE­HİR, TÜR­GE­V’­İN Fİ­NAN­SÖ­Rܔ

CHP’­li­le­rin kar­şı çık­tı­ğı tah­sis­ler­le il­gi­li ko­nu­şan CHP’­li Hu­kuk Ko­mis­yo­nu üye­si Avu­kat Er­han As­la­ne­r’­in he­de­fin­de AK­P’­li Ka­dir Top­ba­ş’­ın baş­ka­nı ol­du­ğu İBB var. Avu­kat Er­han As­la­ner, ‘İBB, TÜR­GE­V’­in fi­nan­sö­rü hai­ne gel­miş­ti­r’ id­di­asın­da bu­lun­du. TÜR­GEV ile Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­’na pa­ra­lel bir ya­pı oluş­tu­rul­du­ğu­nu sa­vu­nan As­la­ner, TÜR­GE­V’­e ve­ri­len bi­na­lar­dan sa­de­ce 3’ü­nün ki­ra be­de­li­nin 400 bin TL’­yi aş­tı­ğı­nı söy­le­di. As­la­ner şöy­le ko­nuş­tu:

“Ö­de­nen ki­ra­la­ra ve ta­şın­maz­la­rın ma­li­ye­ti­ne ba­kı­lır­sa İBB ar­tık TÜR­GE­V’­e ça­lı­şı­yor gibi. As­lın­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si de TÜR­GE­V’­e ak­ta­rıl­sa iyi olur. Bu vur­gun ve ta­lan mec­li­sin vic­da­nı­na sı­ğı­yor­sa ya­pa­cak bir şey yok.”

İŞTE TÜRGEV’İN PAYINA DÜŞEN BİNALAR

TÜRGEV BİNAYI HAZIRLADI VE ÖĞRENCİ ALIMINA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin KDV’si hariç 89 bin liraya kiralanıp TÜRGEV’e verdiği Şişli Dereboyu Caddesi’ndeki bu bina, yurt olarak kullanılmak üzere hazır hale getirildi. Öğrenci alımı da başladı.

134 BİN LİRAYA KİRALANDI

Şişli Darülaceze Caddesi’ndeki bina İBB tarafından vergisi hariç 134 bin liraya kiralandı. Binanın tahsisi yeni ama TÜRGEV’in yurdu 1 yıl önce faaliyete geçti.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ GİZLEDİLER

Fatih Büyük Reşit Paşa Caddesi’ndeki binanın Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜRGEV’e tahsisiyle igili hazırlanan dosyaya ne hikmetse kira sözleşmesi konulmadı.KONUM OLARAK ÇOK İYİ BİR YERDE, 82 BİN LİRAYA KİRALANMIŞ

Büyükşehir Belediyesi, emlakçıların lokasyon olarak değerli gösterdiği Avcılar Eski Lodra Asfaltı’ndaki 5 katlı işmerkezini vergisi hariç 82 bin liraya kiraladı. TÜRGEV bu binayı yakında yurt olarak kullanmaya başlayacak.

__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
5 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 28.09.15, 11:20   #2
Üye

skymount - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2014
Yaş: 45
Konular: 0
Mesajlar: 75
Ettiği Teşekkür: 33
Aldığı Teşekkür: 317
Rep Derecesi : skymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerdeskymount Karimasını arttırmak için doğru yerde
Ruh Halim: Cok Asik
skymount - İCQ üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Kirayı Millet Ödüyor Geliri Bilal’e Kalıyor

Oh ne ala memleket.
Diyecem de bunlari o kadar acik ve pervasizca yapiyorlar ki...
Gormeyen ya da gorup de aklini kiraladigi icin gormezden gelenler yuzunden hakkimiz yeniyor. Bunlara da,bunlari gorup de destekleyenlere hakkimi helal etniyorum.
Mobil Sürüm ile Gönderildi
skymount isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz skymount'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 28.09.15, 12:13   #3
Deniz Sevengillerden

ReaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Jan 2009
Konular: 2629
Mesajlar: 30,722
Ettiği Teşekkür: 165921
Aldığı Teşekkür: 181247
Rep Derecesi : ReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardırReaL şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Arastirmaci
Standart Cevap: Kirayı Millet Ödüyor Geliri Bilal’e Kalıyor

Hukuk guguk olursa hesabı da sorulamaz.
__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
ReaL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz ReaL'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 28.09.15, 16:28   #4
Üye

Lethe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2015
Konular: 1
Mesajlar: 27
Ettiği Teşekkür: 21
Aldığı Teşekkür: 97
Rep Derecesi : Lethe isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Kirayı Millet Ödüyor Geliri Bilal’e Kalıyor

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ReaL Mesajı göster
Hukuk guguk olursa hesabı da sorulamaz.
Buna benzer bir ifade yazmaya gelmiştim..
Bu yüzsüzlüğü bu aymazlığı bu vurdum duymazlığı hukuksuzluğa borçluyuz .
__________________

Deniz Koydum Adını
Kederi Bende Kaldı
Uzak Köyler Kurdum Birbirine


Denizine Aldandım
Lethe isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Lethe'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
bilal’e, geliri, kalıyor, kirayı, millet, ödüyor


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 15:09.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2018 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.