Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi

Ülkemiz ve Dünya Gündemi Ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelere dair haberler


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 29.09.15, 07:10   #1
«... Beklenen Şarkı ...»

Çengelli İğne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Dec 2013
Konular: 1654
Mesajlar: 9,563
Ettiği Teşekkür: 33015
Aldığı Teşekkür: 32077
Rep Derecesi : Çengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardırÇengelli İğne şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: Huzurlu
Post Allah, Bizi 1 Kasım’ın İptalinden Korusun!..
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SÖZCܒye konuştu.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Nil Soysal’ın sorularını yanıtladı. “Türkiye’nin özgürlüğünü elinden alanlar mutlaka hesap verecek” dedi.

Seçim güvenliği tartışılır hale geldi. 1 Kasım’da seçim yapılabilecek mi? Özkan’ın yanıtı net: Yapılacak Adalet ve özgürlük isteyen vicdan sahibi herkes, iktidarın karşısına çıkacak. Bu düzen artık değişecek.

Kum­pas ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan Er­ge­ne­kon da­va­sın­dan 517 gü­nü hüc­re­de ol­mak üze­re 6 yıl Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de ka­lan ve Mart 2014’te­ki tah­li­ye­si­nin ar­dın­dan 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de CHP’­den İz­mir Mil­let­ve­ki­li se­çi­len Tun­cay Öz­kan ile hem mil­let­ve­ki­li, hem de es­ki bir ga­ze­te­ci ola­rak ko­nuş­tum. Açık­ça­sı her gü­nün bir ön­ce­kin­den da­ha ka­ran­lık geç­ti­ği şu or­tam­da, onun için­de­ki umut, be­nim de içi­me su serp­ti…

‘AT İZİ ARTIK İT İZİNE KARIŞTI’

- Bu ik­ti­dar dö­ne­min­de yıl­lar­ca ce­za­evin­de yat­mış biri ola­rak SÖZ­CÜ ve ya­zar­la­rı­na, med­ya­ya ya­pıl­an bas­kı­yı na­sıl de­ğer­len­dir­di­niz?

Tür­ki­ye­’de öz­gür­lük­ler ala­nın­da bi­zim en önem­li ne­fes al­ma ye­ri­miz SÖZ­Cܒdür. SÖZ­CÜ­’nün var­lı­ğı ve var­lı­ğı­nın de­va­mı, bi­zim öz­gür­lü­ğü­mü­zün de­va­mı ile eşit­tir. De­vam et­mek­te olan sü­reç­te eğer SÖZ­CÜ­’ye, SÖZ­CÜ­’nün or­ta­dan kalk­ma­sı­na, ora­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­ni ifa­de et­me­si­ne, bi­zim SÖZ­CÜ ara­cı­lı­ğıy­la ken­di­mi­zi ifa­de et­me­mi­ze en­gel olur­lar­sa, o za­man her şey bam­baş­ka olur. Bu­gün Tür­ki­ye­’de bi­raz at izi, it izi­ne ka­rış­tı. İk­ti­dar­da­ki­ler ken­di çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak adı­na pek çok şey ya­pı­yor­lar. Ama ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar, SÖZ­CÜ­’nün sus­tu­rul­ma­sı söz ko­nu­su bi­le ola­maz. Öl­dür­dü­ler yüz­ler­ce ay­dı­nı­mı­zı, bi­ti­re­bil­di­ler mi bi­zi? Öl­dük­çe da­ha çok bü­yü­rüz. Bi­zi atar­lar içe­ri­ye, biz zin­dan­la­rı okul ha­li­ne çe­vi­ri­riz. Tec­rit eder­ler, ölü­mü­mü­zü bek­ler­ler, bi­zi ta­but­luk­la­ra ko­yar­lar, di­ri­lir ge­ri ge­li­riz. Bi­zim bun­lar­dan kor­ku­muz ve kay­gı­mız yok. Bi­zim mü­ca­de­le­miz; 78 mil­yon in­sa­nı­mı­zı ada­let için­de, öz­gür­lük için­de, ba­rış için­de, re­fah için­de ya­şat­ma mü­ca­de­le­si. Bu da­yat­tık­la­rı dü­zen yı­kıl­dı, her şey de­ği­şi­yor. Bu de­ği­şim içer­sin­de be­nim de gör­dü­ğüm en net şey şu; bun­dan son­ra öz­gür bir Tür­ki­ye ge­le­cek.

- Te­rör ey­lem­le­ri ar­ta­rak de­vam edi­yor. Bu or­tam­da en çok tar­tı­şı­lan ko­nu da 1 Ka­sım se­çim­le­ri ya­pı­la­bi­le­cek mi?.. Siz­ce?

Ya­pı­la­cak. Ak­si ih­ti­mal­den Al­lah Tür­ki­ye­’yi ko­ru­sun! Ama bu hü­kü­met se­çim gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­cak mı di­ye so­rar­sa­nız; sağ­la­ya­ma­ya­cak! Do­ğu­’da, Gü­ney­do­ğu­’da ve bü­yük kent­ler­de so­run­lar ya­şa­ya­ca­ğız. Çün­kü bun­lar ha­zır­lık­sız, ko­or­di­ne­siz, düş­müş bir ik­ti­da­rın kuy­ru­ğu­nu oluş­tu­ru­yor­lar. Bu hü­kü­me­tin meş­ru­iye­ti bi­le yok. Bu as­lın­da bir se­çim hü­kü­me­ti de­ğil, dü­pe­düz bir gasp hü­kü­me­ti­dir. CHP ik­ti­da­rı­nın gasp edil­me­si­dir. Bu­gün ya­şa­dı­ğı­mız her şey; cum­hu­ri­yet düş­man­lı­ğı­nın ve kar­şıt­lı­ğı­nın ürü­nü­dür. Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ke­ri olan, Cum­hu­ri­yet ül­kü­sü­ne bağ­lı olan, ada­let, öz­gür­lük ve ba­rış is­te­yen vic­dan sa­hi­bi her va­tan­da­şın mut­la­ka ve mut­la­ka bu ik­ti­da­rın kar­şı­sı­na çe­lik bir ira­de ola­rak çık­ma­sı la­zım. Biz Tür­kiye­’yi bu ah­lak­sız, er­dem­siz, onur­suz si­ya­si ya­pı­dan kur­tar­ma­ya ka­rar­lı­yız ve bu­nu ba­şa­ra­ca­ğız. Bun­dan hiç kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın.

‘DEKORUN ARKASI CEHENNEM’

- 7 Ha­zi­ra­n’­da ol­ma­yan sol­da­ki it­ti­fak bu de­fa ger­çek­le­şir mi?

Ba­kın bu de­fa tek bir oy kay­bı­na da­hi ta­ham­mül et­me­den, her­ke­sin Ata­tür­k’­ün par­ti­sin­de, CHP’­de bir­leş­me­si ge­re­ki­yor. Ben de bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum; “Ge­lin el ele ve­re­lim, ge­lin yü­rek yü­re­ğe ola­lım.” AK­P’­ye oy ve­ren de­ğer­li yurt­taş­la­ra da ses­le­ni­yo­rum; Bu­nun bir tu­zak ol­du­ğu­nu an­la­yın ar­tık. Ha­yal bit­ti. Bu de­ko­run ar­ka­sı ce­hen­nem! Bu­nu her­kes gör­sün.


‘HALKIN SEVGİSİ ALTINDA EZİLİYORUM’

Tuncay Özkan, Ergenekon kumpasında 6 yıl tutsak kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra halkın yoğun ilgisi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Özkan, “Bu sevginin altında eziliyorum” dedi.


Bize ‘kaçacak’ diyenler bugün kaçacak durumda

- Ko­za İpek Gru­bu­’na ya­pı­lan bas­kın­da, gru­bun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­n’­ı Akın İpe­k’­in an­ne­si­nin “Bu kar­deş kav­ga­sı­dı­r” söz­le­rin­den ne an­la­dı­nız?

Kar­deş kav­ga­sı iş­te… Akın İpe­k’­in an­ne­si­nin söy­le­di­ği laf üze­ri­ne çok faz­la bir şey söy­le­me­ye ge­rek yok. Ama ben öz­gür med­ya de­yin­ce öz­gür­lü­ğü sa­de­ce ken­di­miz için al­gı­la­mı­yo­rum. Dün bi­zim se­si­mi­zi kıs­mak is­te­yen­ler, bu­gün ken­di ses­le­ri kı­sı­lı­yor ol­du­ğu için mü­ca­de­le eder­ler­ken, biz de on­la­rın ses­le­ri­nin çık­ma­sı için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Her dü­şün­ce si­la­ha bu­laş­ma­dı­ğı sü­re­ce, hiç­bir ya­sak­la kar­şı­laş­ma­dan ya­yı­nı­nı sür­dür­me­li­dir. Biz ifa­de öz­gür­lü­ğü­nü ken­di­miz için ne ka­dar çok is­ti­yor­sak, baş­ka­la­rı için de o ka­dar çok is­ti­yo­ruz.


- In­ter­po­l’­den ret gel­me­sey­di, o dö­nem­de si­zi sor­gu­la­yan Ze­ke­ri­ya Öz bu­gün kır­mı­zı bül­ten­le ara­nı­yor ola­cak­tı. Na­sıl yo­rum­lu­yor­su­nuz?

Ze­ke­ri­ya Öz be­nim mi­de­mi bu­lan­dı­rı­yor. O ka­dar kir­li bir ma­şa ki… O ka­dar hu­kuk­tan, ada­let­ten, hak­tan uzak ki. İşin en iro­nik ve tra­jik ta­ra­fı; biz içer­dey­ken ka­ça­cak­lar­dı, ha­zır­lık ya­pı­yor­lar­dı di­ye ya­yın ya­pan­la­rın hep­si bu­gün ka­çak du­rum­da! Ama bun­la­rın hep­si he­sap ve­re­cek. Tür­ki­ye­’nin öz­gür­lü­ğü, ba­rı­şı elin­den alın­dı. Kim­se bu­nun he­sa­bı­nı ver­me­den bir ye­re git­me­yi dü­şün­me­sin.Kaynak__________________


Çengelli İğne isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
allah, bizi, iptalinden, kasım’ın, korusun, İptalinden


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 17:50.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2018 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.