Tekil Mesaj gösterimi
Eski 08.05.2020, 22:49   #1
Çevrimdışı
Ekrem Sencer
Tam Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 6415
Kabul Tarihi : 7/2/2013
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 16/2/2013 Sayı : 28561
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanun, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi
kapsamında; 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör ve terörizmin
finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı suçunun
düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
b) Değerlendirme Komisyonu: Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme
Komisyonunu,
c) Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri
maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi,
ç) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da
doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunların birbirine
dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,
d) Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin,
dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi
amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Terörizmin Finansmanı Suçu

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller
MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması veya
toplanması yasaktır:
a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu
herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla,
kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.
11960
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu
olarak kabul edilen fiiller.
c) Türkiye’nin taraf olduğu;
1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,
2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin
Sözleşmede,
3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere
Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin
Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı
Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,
7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede,
8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin
Önlenmesine Dair Protokolde,
9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,
yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.

Terörizmin finansmanı suçu
MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin
gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve
isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan
veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş
yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde
kullanılmış olması şartı aranmaz.
(3) Bu madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
(5) Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde,
soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.
(6) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, bu suç
bakımından da uygulanır.
(7) (Ek: 14/4/2016-6704/29 md.) Bu suç bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 133 üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için kayyım tayini,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,
tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malvarlığının Dondurulması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları
MADDE 5 – (1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve
1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda
bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan
kararıyla gecikmeksizin uygulanır.(1)
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 200 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Alınan kararlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine
bildirilir.
(3) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına karşı yapılacak başvurular Başkanlık
tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine iletilir.

Yabancı devletlerce yapılan talepler (1)
MADDE 6 – (1) Bir yabancı devlet hükûmeti tarafından bir kişi, kuruluş veya
organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye’den
talepte bulunulması hâlinde, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen talep Cumhurbaşkanı
tarafından karara bağlanır. Bu değerlendirmede karşılıklılık ilkesi gözetilir. Karar verilebilmesi
için, yabancı devlet tarafından taleple birlikte gerekçelerinin de gönderilmesi gerekir.(1)
(2) Bu talepler, Başkanlığa veya Başkanlığa iletilmek üzere Adalet Bakanlığı veya
Dışişleri Bakanlığına yapılır.
(3) Yabancı devlet hükûmetinin malvarlığının dondurulmasına ilişkin taleplerinin yerine
getirilmesi için, ilgili devletten teminat talep edilebilir.
(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı,
Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunan devlete bildirilir.(1)
(5) Bu madde uyarınca verilen malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de
yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde, talep eden devlet tarafından soruşturma
başlatılmadığı takdirde ilgili karar kaldırılabilir.
Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri ile Türkiye’de
bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem (2)

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, Değerlendirme
Komisyonu, 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul
sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların;
a) Yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Cumhurbaşkanına
öneride bulunulmasına,(2)
b) Türkiye’de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında 4/12/2004 tarihli
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda
bulunulmasına,
karar verebilir.
(2) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki
Cumhurbaşkanı kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunulan devlete bildirilir.(2)

Araştırma
MADDE 8 – (1) Malvarlığının dondurulması kararları hakkında yapılacak mali araştırma
Başkanlık tarafından yerine getirilir. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen usul, şekil ve sürede
gecikmeksizin Başkanlığa iletilir.
(2) Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, 6 ncı ve 7 nci maddelerin
uygulanması kapsamında malvarlığının dondurulmasına ilişkin alınacak karar ve yapılacak
talepler hakkında bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Başkanlığa bildirir.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 200 üncü maddesiyle bu maddenin birinci
ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde
değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 200 üncü maddesiyle bu maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve ikinci
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Araştırma sonuçları, Başkanlık tarafından Değerlendirme Komisyonuna sunulur.
(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak yapılacak araştırma işlemleri gizlilik
esaslarına uygun olarak yerine getirilir.

Değerlendirme Komisyonu
MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili
olarak Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. (Mülga ikinci
cümle: 2/7/2018-KHK-700/200 md.) (…)
(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de
Değerlendirme Komisyonuna çağrılabilir.
(3) Değerlendirme Komisyonu, birinci fıkrada sayılan üyeler veya bunların yerlerine
usulüne uygun olarak atanan vekilleriyle toplanarak katılanların en az beşinin oyu ile karar verir.
(4) Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
(5) Değerlendirme Komisyonunun başkan ve üyelerine her toplantı için (4.000) gösterge
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti
ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
(6) Değerlendirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Malvarlığının dondurulması kararına aykırılığın hukuki sonuçları
MADDE 10 – (1) Malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü
tasarruf ve işlem hükümsüzdür. Bu tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

Kararın tebliğ ve ilanı
MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınan malvarlığının dondurulması ve bu
kararın kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu kararlar yayımı tarihinde,
hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi ve kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Malvarlığının dondurulması kararında; kararın kimin hakkında verildiği, sebepleri,
kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolları ile başvuru süresi yer alır.

Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası
MADDE 12 – (1) Malvarlığının dondurulması kararı ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin
karar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine
getirilmesinden Başkanlık sorumludur.
(3) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, alacak ve borçları ile
diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgileri; bunlardan alacağı veya
borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgileri,
malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz
gün içinde Başkanlığa bildirirler.

(4) Malvarlığının dondurulması kararı, Başkanlığın talebi üzerine 5271 sayılı Kanunun
128 inci maddesinin üçüncü ila yedinci fıkralarında belirtilen usule uygun olarak gecikmeksizin
yerine getirilir.
(5) Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve
tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları; nezdinde malvarlığı kaydı bulunup bulunmadığını,
bulunuyor ise dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri talep tarihinden itibaren yedi gün içinde
Başkanlığa bildirir.
(6) Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının
dondurulması hükümlerine tabidir.
(7) Malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık
tarafından dördüncü fıkra uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya kuruluşlara
bildirilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

Dondurulan malvarlığının yönetimi
MADDE 13 – (1) Dondurulmasına karar verilen malvarlığının yönetimi, ilgili gerçek
veya tüzel kişiye aittir. Ancak bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki işlemler hariç olmak
üzere, malvarlığı dondurulan kişiler bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine,
dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde
bulunamazlar. Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan
gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşları da bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini
sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.
(2) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari
geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam
edebilmelerini temin etmek üzere;
a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler
lehine ayni veya şahsi hak tesisi,
b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin
kullanılması,
c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
d) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
f) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim,
onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi,
avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi,
işlemleri Başkanlığın izniyle yapılabilir.
(3) Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik
primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her türlü zorunlu
ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Ancak Başkanlık gerek görmesi hâlinde bu işlemleri de izne tabi tutabilir.

(4) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler
lehine ayni veya şahsi hak tesisine izin verilmesi hâlinde;
a) Sözleşme metninin bir örneği,
b) Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin
miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,
hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığa verilir.
(5) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararının
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere ait
bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin merkezi veya şubesi Türkiye’de
bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına hesap açtırılır.
(6) Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, belirli
koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir.
(7) Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir
veya iptal edebilir.

Denetim
MADDE 14 – (1) Başkanlık;
a) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi ve kuruluşların dondurma kararına uygun hareket
edip etmediğini,
b) Dondurulan malvarlığının yönetiminin bu Kanun hükümlerine uygun olarak yerine
getirilip getirilmediğini,
denetlemek, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve
incelemelerde bulunmak üzere 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen denetim
elemanlarını veya Başkanlıkta istihdam edilen maliye uzmanlarını görevlendirir.
(2) Birinci fıkra uyarınca görevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, (7.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla
çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere Başkanlık onayı ile aylık ek ücret ödenir. Bu
ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Ceza hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili
alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren
kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla
kadar hapis veya adli para cezası verilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini
yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya
temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması
hâlinde ayrıca bu tüzel kişiye on bin liradan yüz bin liraya kadar idari para cezası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler ve yollamalar
MADDE 16 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 5549 sayılı Kanunun bu
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
(2) Mevzuatta, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesine
yapılan yollamalar bu Kanunun 4 üncü maddesine yapılmış sayılır.

İhdas edilen kadrolar (1)
MADDE 17 – (1) Başkanlıkta kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 18 – (1) 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik
MADDE 19 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet, Dışişleri,
İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.

Mevcut kararların uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların
yerine getirilmesinde de uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
–––––––––––––
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 16/2/2013 tarihli ve 28561 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.
__________________
  Alıntı ile Cevapla