Forum Gerçek

AnasayfaForumları Okundu Kabul Et Bugünkü Mesajlar
Geri git   Forum Gerçek > Eğitim | Öğretim > Terörle Mücadele

Terörle Mücadele SEN! Kendi geleceğin için ülkenin geleceğine sahip çık ve bu halinle yeryüzünde nefretin değil, sevginin temsilcisi ol!


Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Eski 08.05.2020, 23:34   #1
Çevrimdışı
Ekrem Sencer
Tam Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart 5952 Sayılı Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın Teşkilat ve Görevleri

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5952
Kabul Tarihi : 17/2/2010
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığının kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Kurul: Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunu,
ç) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,
d) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,
ifade eder.

Kuruluş
MADDE 3 – (1) Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmuştur.

Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu
MADDE 4 – (1) Güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu
sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu
kurulmuştur.
(2) Kurul, İçişleri Bakanının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat
Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni ve
Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından oluşur. Gerektiğinde gündemle ilgili diğer
kurum ve kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilir. Kurul İçişleri Bakanının daveti üzerine toplanır. Toplantı
gündemi, Kurul üyelerinin görüşleri alınarak İçişleri Bakanı tarafından belirlenir. Kurulun sekreterya görevi Müsteşarlık
tarafından yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Müsteşarlık; Müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet
birimlerinden oluşur.
(2) Gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile
özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilir.
(3) Müsteşarlık teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Müsteşarlığın görevleri
MADDE 6 – (1) Terörle mücadele alanında;
a) Politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika ve stratejilerin uygulamasını
izlemek,
b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle
paylaşmak,
c) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
ç) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve bunlar arasında koordinasyonu temin
etmek,
d) Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,
e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve değerlendirmek,
f) İnceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmak.
(2) Müsteşarlığın güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi yoktur.

Müsteşar ve müsteşar yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müsteşar, Müsteşarlığın en üst amiri olup, Müsteşarlığın görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun
olarak yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
(2) Bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında Müsteşara yardımcı olmak üzere iki müsteşar yardımcısı
görevlendirilir.

İstihbarat Değerlendirme Merkezi
MADDE 8 – (1) Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak
üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat
Değerlendirme Merkezi oluşturulur. Bu çerçevede güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde
edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilir.
(2) Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari bilgiler; Genelkurmay
Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Müsteşarlığa verilir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz ve
değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılır.

Ana hizmet birimleri
MADDE 9 – (1) Müsteşarlığın ana hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:
a) Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı: Terörle mücadele politika ve stratejileri kapsamında;
1) Belirlenen politikaların uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlamak ve uygulamayı izlemek,
2) Güvenlik kuruluşları arasında bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,
3) Valilikler arasında koordinasyonu sağlamak,
4) Belirlenen politikalar ile sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlar arasında
koordinasyonu sağlamak,
5) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı: Terörle mücadele alanında;
1) Veri, bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak,
2) Araştırma yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek,
3) Toplantı, sempozyum, seminer, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
4) Terörle Mücadele Raporu hazırlamak,
5) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
c) İletişim Daire Başkanlığı: Terörle mücadele politikaları kapsamında;
1) Kamuoyunu bilgilendirmek,
2) Toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
3) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak,
4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
ç) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: Terörle mücadeleye ilişkin;
1) Yabancı devletlerdeki faaliyet ve gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde izlemek
ve tedbirler geliştirmek,
2) Uluslararası gelişmeleri ve deneyimleri takip etmek ve uygulamaya kazandırmak,
3) İlgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma birimleri
MADDE 10 – (1) Müsteşarlığın danışma birimleri ve görevleri şunlardır:
a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:
1) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Müsteşarlığın orta ve uzun vadeli kurumsal
strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
2) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, izlemek, değerlendirmek,
sürekli gelişim için önerilerde bulunmak.
3) Müsteşarlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve Müsteşarlık faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
4) Müsteşarlığın iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

5) Müsteşarlığın yıllık idari faaliyet raporunu hazırlamak.
6) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
b) Hukuk Müşavirliği:
1) Terörle mücadele mevzuatını ve uygulamasını değerlendirmek, günün şartlarına göre geliştirmek.
2) Güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında
görüş bildirmek.
3) Terörle mücadeleye ilişkin uluslararası mevzuatı takip etmek.
4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
c) Müsteşarlık Müşavirleri: (Ek cümle: 10/9/2014-6552/65 md.) Müsteşarlıkta sayısı beşi geçmemek üzere
Müsteşarlık Müşaviri çalıştırılabilir. Ayrıca; terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı
olmaksızın, Bakan onayı ile en çok on Müsteşarlık Müşaviri pozisyon unvanıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
Personelin sözleşme usul ve esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan
ücretleri arasında kalmak üzere Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Ayrıca Müsteşarlıkta
sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikramiye ve teşvik ikramiyesi
ödenebilir. Bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya
statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez. (1)

Yardımcı hizmet birimi
MADDE 11 – (1) Müsteşarlığın yardımcı hizmet birimi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olup
görevleri şunlardır:
a) Personelin görev ve çalışma esaslarını belirlemek.
b) Müsteşarlık personelinin atama, nakil, disiplin, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c) Müsteşarlık çalışanlarının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek, gerekli eğitimi vermek ve uygulamak.
d) Müsteşarlığın ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetleri
yürütmek.
e) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.
f) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Rejimi

Atama ve görevlendirme
MADDE 12 – (1) Daire başkanları ve I. Hukuk Müşaviri Bakan tarafından; 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan diğer personel Müsteşar tarafından
atanır.
_____________________
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Terörle” ibaresi “Ayrıca;
terörle” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personeli,
aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarından ödenmek
kaydıyla, Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile geçici olarak Müsteşarlıkta görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen
personelin Müsteşarlıkta geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden sayılır.
(3) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)

Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırılması
MADDE 13 – (1) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(2) Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın tam gün veya kısmi gün veya belli bir konu
veya proje bazında, konu veya projenin süresi ile sınırlı olmak koşuluyla sözleşmeli personel ve yabancı uzman
çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.
(3) (Mülga birnici cümle: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırmaya ilişkin esaslar
ve ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. Sözleşmeler Müsteşar tarafından imzalanır.
(4) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

Çalışma düzeni
MADDE 14 – (1) Müsteşarlığın çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemleri Müsteşarlıkça çıkarılacak
yönetmeliklerle düzenlenir.
(2) Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilen personelin disiplin ve sicil işlemleri, kendi kurumlarında tabi oldukları
disiplin ve sicil hükümleri dikkate alınarak yönetmelikte düzenlenir.
–––––––––––––––––––––
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal
edilmiştir.

İşbirliği
MADDE 15 – (1) Müsteşarlık, bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
içerisinde çalışır. Bu kapsamda Müsteşarlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi; ilgili bakanlık, kurum ve
kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Bütçe
MADDE 16 – (1) Müsteşarlık, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi
genel bütçeli bir idaredir. Bu Kanun kapsamında yürütülen ve gizlilik ihtiva eden işler için 5018 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesi esaslarına göre Müsteşarlık bütçesine ödenek konulur.

İhdas edilen kadrolar
MADDE 17 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı" olarak
eklenmiştir.
(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. (1)

Değiştirilen hükümler
MADDE 18 – (1) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(2) (10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(3) (14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup
yerine işlenmiştir.)
(4) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(5) (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Müsteşarlığın 2010 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacı, 25/12/2009 tarihli
ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre
karşılanır. Bu Kanunun 17 nci maddesi ile ihdas edilen kadrolara yapılacak atamalar 5944 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi değildir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunla çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı
ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
––––––––––––
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 4/3/2010 tarihli ve 27511 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
__________________
  Alıntı ile Cevapla
Ekrem Sencer'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
5952, düzeni, görevleri, güvenliği, kamu, müsteşarlığının, sayılı, teşkilat


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim


WEZ Format +3. Şuan Saat: 10:47.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.